Quick Navigate:

Furnish Now

Furnish Now 是马来西亚国际家具展(MIFF)的大会指定杂志。

Furnish Now由MIFF发行,为您提供展会及全球家具业相关的最新动向、家具设计以及行业贸易资讯。

浏览Furnish Now面子书专页

Latest Issues

MIFF 2023 [Issue 4]

View Flipbook

View PDF

MIFF 2023 [Issue 3]

View Flipbook

View PDF

MIFF 2023 [Issue 2]

View Flipbook

View PDF

MIFF 2023 [Issue 1]

View Flipbook

View PDF

Previous Issues

MIFF 2019
[Issue 4]

View Flipbook

View PDF

MIFF 2019
[Issue 3]

View Flipbook

View PDF

MIFF 2019
[Issue 2]

View Flipbook

View PDF

MIFF 2019
[Issue 1]

View Flipbook

View PDF

MIFF 2018
[Issue 4]

View PDF

MIFF 2018
[Issue 3]

View PDF

MIFF 2018
[Issue 2]

View PDF

MIFF 2018
[Issue 1]

View PDF

MIFF 2017
[Issue 4]

View PDF

MIFF 2017
[Issue 3]

View PDF

MIFF 2017
[Issue 2]

View PDF

MIFF 2017
[Issue 1]

View PDF

MIFF 2016
[Day 4]

View PDF

MIFF 2016
[Day 3]

View PDF

MIFF 2016
[Day 2]

View PDF

MIFF 2016
[Day 1]

View PDF

MIFF 2014
[Day 5]

View PDF

MIFF 2014
[Day 4]

View PDF

MIFF 2014
[Day 3]

View PDF

MIFF 2014
[Day 2]

View PDF

MIFF 2014
[Day 1]

View PDF

MIFF 2013
[Day 5]

View PDF

MIFF 2013
[Day 4]

View PDF

MIFF 2013
[Day 3]

View PDF

MIFF 2013
[Day 2]

View PDF

MIFF 2013
[Day 1]

View PDF